Miljoenennota: Economie, koopkracht en belastingen

Het gaat een stuk beter met de Nederlandse economie. Dit jaar komt de groei uit op 2,0%, volgend jaar naar verwachting op 2,4%. Het begrotingstekort daalt naar 1,5% van het bbp, de staatsschuld daalt naar 66,2%. Maar het kabinet benadrukt wel dat we nuchter moeten blijven.

Lastenverlichting
Doordat het beter gaat met de Nederlandse economie, kan het kabinet 5 miljard euro vrijmaken voor lastenverlichting voor werkenden. Die lastenverlichting ziet er als volgt uit:

  • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer 50.000 euro met maximaal 700 euro.
  • Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2 procentpunt. Het tarief van 52 procent wordt bovendien betaald vanaf een hoger inkomen.
  • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) van 0,3 miljard euro en een verhoging van de kinderopvangtoeslag van eveneens 0,3 miljard euro om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.
  • Een lage-inkomensvoordeel (LIV) om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen.

De maatregelen worden onder andere gefinancierd door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting. Dat brengt 2,1 miljard euro op.

Meer koopkracht
De lastenverlichting leidt tot een gemiddelde stijging van de koopkracht van 1,4 %. Voor werkenden is de koopkrachtstijging 2,6%. De grootste stijging is er voor de groep alleenstaanden met een minimumloon. Die krijgen er 5,3% bij.

Koopkrachtherstel
Omdat de koopkracht voor ouderen en uitkeringsgerechtigden dreigde te verminderen heeft het kabinet maatregelen getroffen om deze ontwikkeling te keren.

  • De bezuiniging op de huurtoeslag wordt uitgesteld.
  • De zorgtoeslag valt volgend jaar iets hoger uit.
  • De ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd.
  • Het kindgebonden budget valt hoger uit.

Frisdrankbelasting
Enige lastenverzwaring is er ook. Zo gaat de frisdrankbelasting ook gelden voor gezonde sapjes en mineraalwater. Dat moet 30 miljoen extra opleveren.

Belasting op vermogen
Ook de belasting op vermogen wordt aangepakt. Nu wordt in het stelsel nog uitgegaan van een fictief rendement van 4%. In 2017 moet er een nieuw systeem van kracht worden, dat uitgaat van een reëel rendement op vermogen. Ook worden vermogens pas belast vanaf €25.000. Vermogens boven €100.000,- worden wat zwaarder belast. In 2016 gelden nog de huidige belastingregels voor vermogen.

Werkgelegenheid blijft achter
Een zorg voor de overheid is nog wel de achterblijvende werkgelegenheid. De aangekondigde lastenverlichting moet 35.000 banen opleveren, maar dat is onvoldoende voor een significante daling van de werkloosheid. Het werkloosheidspercentage neemt naar verwachting af van 7,4 procent in 2014 tot 6,9 procent in 2015 en 6,7 procent in 2016.